header

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-2.001-1294 – C01 „Въвеждане на адаптивна система повишаване на капацитета на А Дейта Про за обработка на потоци от данни за производството на знание-интензивни продукти и услуги“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А Дейта Про ООД публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на интегрирана многослойна платформа като универсална среда за обработка на хетерогенни бази от данни в информационни потоци с възможност за индивидуален инженеринг и структуриране на производствените процеси“

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

1. Публична покана;

2. Изисквания към офертите;

3. Проект на договор за изпълнение;

4. Техническа спецификация;

5. Методика за оценка;

6. Образец на оферта;

7. Образец на Декларация на кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 53, ал.2, от ЗУСЕСИФ;

8. Образец на Гаранция за добро изпълнение.

footer