Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от тях и технологии за автоматичната им обработка, чието предназначение е да предоставя актуална, широкообхватна и структурирана информация за предприятията в света, които под една или друга форма, директно или индиректно (вкл. чрез физически лица), са обвързани с държавни и общински органи, служби и регулатори.

За изпълнение дейностите по проекта „А Дейта Про“ ООД търси да назначи:

Аналитик, бази данни – на 4 часов работен ден

Основни отговорности:

 • Участва в създаването на архитектура на базата данни;
 • Идентифицира ключови съществуващи източници на информация;
 • Анализира регистри;
 • Изследва методите и механизмите за обогатяване на източници на информация (и/или регистри);

Място на работа: гр. София

Свободни позиции: 1 брой

Какво предлагаме:

 • Работа в динамичен екип
 • Възможност за лично и професионално израстване

Задължителни минимални изисквания:

 • Да притежава най-малко средно образование, като с предимство ще се оценяват кандидатите със завършено висше образование или в процес на придобиване на такова.
 • Доказуем опит от най-малко една година в сферата на търсенето, събирането и обработването на информация и работа с бази данни.
 • Владеене на английски език.
 • Доказуеми умения за бързо търсене и събиране на информация.

Кандидатите трябва да представят:

 • Професионална автобиография (формат Europass).
 • Документни, които доказват покриването на минималните изисквания (диплом/и за завършено образование, сертификати, трудова книжка и др.).

Начин на кандидатстване: Посочените по-горе документи следва да се изпратят на адрес bd@adata.pro като в темата да се включи следният текст: StaRe, кандидатура за „Аналитик, бази данни“ или да се представят лично в офиса на А Дейта Про ООД на адрес: гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий №64.

Срок за кандидатстване: 19.04.2019 г., 12:00 ч.

Град: София

Кандидатсвайте тук