Screen Shot 2016-04-07 at 11.19.22 AM

 

A Datа Pro Ltd. has signed a grant for the project “Implementation of an adaptive system to increase the capacity of A Data Pro for conversion of data streams in the production of knowledge-intensive products and services”, contract № BG16RFOP002 – 2.001-1294- C01, funded by the Operational Programme “Innovation and competitiveness”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

The project aims to increase A Data Pro’s capacity and added value related to data processing activities performed in its own technological environment and provided as a standalone service or as an integral component in the production of related knowledge-intensive products and services. More specifically, the project focuses on strengthening the data processing capacity of the Veliko Tarnovo office and addresses the hampering factors aiming at higher performance in this segment. The expected outputs of the system’s implementation are higher processing speed, reduced costs and improved quality, resource efficiency and effectiveness in transforming heterogeneous data streams into meaningful information flows according to clients’ requirements or internal assignments.

For a Microsoft Word file download, please click: Overview-EU-Grant-ADataPro

А Дейта Про ООД подписа договор за Безвъзмездна Финансова Помощ за проекта „Въвеждане на адаптивна система за повишаване на капацитета на А Дейта Про за обработка на потоци от данни за производството на знание-интензивни продукти и услуги“, договор № BG16RFOP002 – 2.001-1294-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да повиши капацитета и добавената стойност на А Дейта Про в дейностите, свързани с обработка на данни, изпълнявани в собствена технологична среда и предоставяни като самостоятелна услуга или като съставен компонент в производството на свързани знание-интезивни продукти и услуги. По-конкретно, цели се разширяване на капацитета за обработка на данни в офиса във Велико Търново, като се адресират възпрепятстващите фактори за висока производителност в този сегмент. Очакваните резултати от въвеждането на системата са: осигуряване на по-висока скорост на обработка, редуциране на разходите и повишаване на качеството и ресурсната ефективност и ефикасност при превръщането на хетерогенни потоци от данни в информационни потоци, съобразно индивидуални задания на клиенти или вътрешни изисквания.

За сваляне на информацията във файлов формат Microsoft Word, моля кликнете линка: Overview-EU-Grant-ADataPro

 

Screen Shot 2016-04-07 at 11.40.36 AM