На 18.07.2018 г. А Дейта Про ООД приключи успешно реализацията на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.
По силата на този договор компанията изпълни проект BG16RFOP002-1.001-0522-С01 „Внедряване на изкуствен интелект „Serendipity“ за фундаментална промяна в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., чрез Европейския съюз и национално финансиране, компанията успешно внедри изкуствен интелект, който ще подпомогне значително за повишаване на добавената стойност на медиа мониторинг услугите и продуктите на компанията, автоматизация на процесите и повишаване на производителността.

Това е иновативна в световен мащаб система, състояща се от собствени алгоритми за клъстериране на съдържание, разпознаване на именувани обекти, автоматично класифициране и автоматичен механизъм за тяхното машинно трениране (супервизирано обучение). Изкуственият интелект, който тези системи изграждат в съвкупност (“Serendipity”), ще промени коренно процеса по събиране, обработка и анализ на медийно съдържание, като въведе автоматизация във всички стъпки, изискващи човешка намеса. Нещо повече, Serendipity е така проектирана, че да репликира човешкото поведение и да възприеме обратна връзка от клиенти и анализатори в реално време по начин, с който интелигентността на машината се подобрява непрекъснато.

Проектът беше изпълнен в рамките на 18 месеца.

_

On 18 July 2018 A Data Pro successfully finished the implementation of a project under funding contract BG16RFOP002-1.001-0522-С01 “Introduction of artificial intelligence Serendipity for fundamental change of the delivery process of media monitoring services by A Data Pro”.

The contract was signed with the Ministry of Economy, the Managing Authority of Operational program “Innovations and competitiveness” 2014-2020 as part of procedure BG16RFOP002-1.001 “Support for the introduction of innovations in enterprises”.

With financial support from the European Union and the national budget, A Data Pro deployed deployed artificial intelligence that will disrupt and fundamentally change the delivery process of media monitoring and analytics services. Serendipity consists of proprietary algorithms for content clustering, named entities recognition, automatic content classification and algorithms for their training (supervised training). Serendipity will fundamentally change the process of content collection, processing and analysis of media content, as all steps requiring human intelligence will be automated. What’s more, Serendipity was developed in a way that replicates human behavior and acknowledges feedback from clients and analysts in real-time, constantly enhancing the machine’s intelligence.

The contract was performed within 18 months.