Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на процесорен акселератор за обучение на изкуствен интелект“

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-1.001-0522 – C01 „Внедряване на изкуствен интелект “Serendipity” за фундаментална промяна в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А Дейта Про ООД публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на процесорен акселератор за обучение на изкуствен интелект“

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ОФЕРТА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА