ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ “КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА “GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE” (GRC)”

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.005-0232-C01 “StaRe – Система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., А Дейта Про ООД публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Консултантски услуги в сферата на “Governance, Risk and Compliance” (GRC)”

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

Оферти могат да се подават чрез системата ИСУН 2020 до 02.08.2019 г.