ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ЗАКУПУВАНЕ НА КОРПУС С МИНИМУМ 50 000 СТАТИИ ЗА ТРЕНИРАНЕ НА СЕМАНТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.005-0232-C01 “StaRe – Система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., А Дейта Про ООД публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Закупуване на корпус с минимум 50 000 статии за трениране на семантични технологии“

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

Оферти могат да се подават чрез системата ИСУН 2020 до 22.05.2019 г.