Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-1.001-0522 – C01 „Внедряване на изкуствен интелект “Serendipity” за фундаментална промяна в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А Дейта Про ООД публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „ Придобиване на софтуерна платформа за интеграция на три-компонентен изкуствен интелект с механизъм за машинно обучение“.

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

Публична покана

Изисквания към офертите

Договор за доставка

Техническа спецификация

Методика за оценка на офертите

Оферта

Декларация на кандидата

Банкова гаранция