На 25.05.2018 г. А Дейта Про ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-1.005-0232-С01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия”.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014-2020, чрез Европейския съюз и национално финансиране, компанията ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от тхя и технологии за автоматичната им обработка, чието предназначение е да предоставя актуална, широкообхватна и структурирана информация за предприятията в света, които под една или друга форма, директно или индиректно (вкл. чрез физически лица), са обвързани с държавни и общински органи, служби и регулатори. А Дейта Про заедно с партньора Висше Училище по Мениджмънт ще използват наличния експертен потенциал, опит и достъп до пазари, за провеждането на приложни научни изследвания за разработката на серия от компоненти на продукта и системата в цялост.

Иновацията, предмет на разработка, е световна новост с приложимост на пазара на бизнес интелиджънс информационни продукти, бележещ многократен ръст в сегмента Governance, Risk+Compliance във връзка с регулациите за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (KYC/AML), въведени в развитите страни и формиращи значително търсене на бази данни с терористи и криминално проявени лица, данни за политически фигури, за санкционирани лица и организации, за компании, собственост на държавата, за санкционирани компании и др.

Обща стойност на проекта е в размер на 1 104 440.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 739 418.00 лв.

Проекът ще бъде изпълнен в рамките на 21 месеца.

On 25 May 2018, A Data Pro Ltd. signed a grant agreement under the procedure BG16RFOP002-1.005 “Development of Product and Production Innovations”, as part of the Operational Program “Innovations and Competitiveness” (OPIC) 2014-2020 with the Ministry of Economy of Bulgaria as managing authority.

Under this agreement, the company will implement Project BG16RFOP002-1.005-0232-C01: “StaRe – a Platform for Identification and Monitoring of State-Affiliated Enterprises.”

With the financial support of OPIC 2014-2020, through the European Union and national funding, the company will design and develop a new ICT-based product that combines web-based resources, data mining methods and automated processing technologies, designed specifically to provide up-to-date, comprehensive and structured data on enterprises which, in one form or another, directly or indirectly (incl. via individuals), have a confirmed relationship with state or municipal authorities, services or regulators. A Data Pro and its partner, Varna University of Management, will use their existing expertise, experience and market access to conduct several applied research activities to develop a series of components and an operationally tested system.

This R&D project aims to develop a globally innovative product for the business intelligence market. The latter is growing at an exceptionally fast pace, partly due to the governance, risk and compliance (GRC) segment, and especially after KYC/AML regulations on measures against money laundering and terrorist financing were introduced by most developed countries. This has generated substantial and growing demand for global datasets of terrorists and criminals, data on political figures, sanctioned individuals and organisations, state-owned enterprises (SOEs), regulated entities, etc.

The total budget of the project is BGN 1,104,440, which includes financial grant support of BGN 739,418.

The project will be implemented within 21 months.