На 04 март 2020г. между „А Дейта Про“ ООД и Министерство на труда и социалната политика се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.057-0379-C01 за изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на работната сила на „А Дейта Про“ ООД посредством провеждане на специфични обучения, подпомагащи професионалното и кариерно развитие на служители на дружеството“.

Основната цел на проекта е повишаване квалификацията на работната сила на „А Дейта Про“ ООД посредством провеждане на специфични обучения, подпомагащи професионалното и кариерно развитие на служители на дружеството, която цел е в пряка връзка с идентифицираните нужди на лицата от целевата група (Заети лица), предопределени от политиката на „А Дейта Про“ ООД за внедряване на иновации в дейността, способствани и провокирани от непрекъснато навлизане на нови технологии, както и от модифицирането на съществуващите и създаване на нови услуги в сферата на дейност. Цели се постигането на конкретни резултати:

  • в краткосрочен план: повишаване нивото на знанията и уменията на представителите на целевата група, като същите ще придобият компетентности, пряко свързани с присъщите за съответните им длъжности задължения;
  • в дългосрочен план представителите на целевата група ще подобряват производителността и качеството на своята работа, ще подобрят възможностите си за кариерно развитие, ще подобрят експертността си, както и ще допринесат за по-високата ефективност на процесите в дружеството, за по-добрата производителност на труда и за по-високото качеството на предоставяните от дружеството услуги.

Изпълнението на проекта ще създаде възможности за придобиване и усвояване на “уменията на бъдещето” от страна на целевата група и до повишаване адекватността на уменията на представителите на целевата група спрямо актуалните нужди на бизнеса в лицето на „А Дейта Про“ ООД.

Общата стойност на проекта възлиза на 705 000,00 лв., от които 352 500,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ (299 625,00 лв. финансиране от Европейски социален фонд и 52 875,00 лв. национално финансиране). Средствата ще бъдат използвани за провеждане на специфични обучения за придобиване на нови специфични умения от служители в компанията съобразно текущото им работно място в „А Дейта Про”ООД и нуждите на предприятието. Обученията са пряко обвързани с удовлетворяване на потребностите на служителите и на работодателя в контекста на осъществяване на дейността в сектора на Информационните услуги.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Проект “Повишаване на квалификацията на работната сила на „А Дейта Про“ ООД посредством провеждане на специфични обучения, подпомагащи професионалното и кариерното развитие на служители на дружеството”- BG05M9OP001-1.057-0379,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.